Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

Frequently asked questions

OPERATED BY VELVIOO LLC

1. What is Bicycle sharing?

Bicycle sharing is a new mode of transportation that offers Yerevan’s citizens the ability to use bicycles for getting from one location to another. The bicycle sharing network is meant to be shared among citizens, so bicycles should be picked up in public locations and left in public locations, such as sidewalks. Just like any publicly shared transportation, the better the bicycle network is treated, the better it is for everyone.

2. How do I sign up for YerevanRide?

You can sign up for YerevanRide by downloading the app on the iOS and Android app stores, registering with your name, phone number, and email, and signing up for a membership plan.

3. How much does YerevanRide cost and how long can I ride for?

We hope to make YerevanRide accessible for all of Yerevan’s citizens. You can buy 1-day or 3-day passes and monthly or annual plans. A 1-Day Pass costs 1,000 AMD for 24 hours, 3-Day Pass costs 2,000 AMD for 72 hours, Monthly Plans cost 9,000 AMD per month, and Annual Plans cost 49,000 AMD per year. You can find more information at https://yerevanride.am/pricing.html. For 1-day and 3-day passes, you can take an unlimited number of 45-minute rides. For monthly and annual plans, you can take an unlimited number of 45-minute rides. For example, a monthly plan user can ride from home to work, from work to a restaurant for lunch, and from work to home all for one monthly price – as long as no single ride exceeds 45-minutes. The ride limit is set by us to ensure that there are enough bicycles for all riders in our network. This way we can all share the benefits of a public bicycle sharing network. Rides longer than the ride limit will be charged 300 AMD for every 15-minutes beyond the ride limit.

4. How can I pay for YerevanRide?

You can pay by adding a credit card or pay by cash using any TelCell terminal around Yerevan.

5. Why choose YerevanRide?

The team at YerevanRide has worked hard to understand how best to provide Yerevan’s citizens a form of transportation that can compete as an alternative for cars. First, YerevanRide bicycles have 7 gears, making it easier to ride around Yerevan’s sometimes hilly terrain. Second, we will be offering electric bicycles to make it really easy to ride around Yerevan’s steep regions. Third, for those that don’t have credit cards, we allow you to pay using cash by TelCell terminal. Finally, we have priced YerevanRide so that you pay 1 flat price for a certain time period, ensuring you don’t have to worry about how much you use the bicycles.

6. Who do I call or email if I have an issue?

If you have any issues, you can call 374 094556702 or email info@velvioo.com. You can also use, the chat support on our website (www.yerevanride.am) or the chat support on our mobile app (on the bottom of the menu panel). Also, feel free to message us via our Facebook (www.facebook.com/yerevanride) or Instagram pages.

7. Who can use the bikes?

Any one is 16 years or older can use our bicycles.

8. What is Velvioo?

Velvioo is the operating company behind YerevanRide, while YerevanRide is the brand for their bicycle share operation in Yerevan.

9. I want bicycle lanes in Yerevan. When will we get bicycle lanes?

The YerevanRide team is actively working with the Yerevan Municipality in helping them build the necessary infrastructure to make riders safer and more comfortable riding bicycles in Yerevan. We are also actively work with community groups in Yerevan to make more bicycle lanes a reality. The YerevanRide team plans to share all usage data with the Municipality to help them in planning where bicycle lanes should be built.

10. What happens if I don’t return the bicycle?

Bicycles need to be returned in public areas, such as sidewalks. They should not be taken into public or private buildings, homes, and other areas where GPS signals may be minimal. The rider can be charged up to 300,000 AMD for any lost or damaged bicycles. Please read our Terms and Conditions for more details at https://yerevanride.am/tac.html.

11. What happens if I don’t lock the bicycle after a ride?

All bicycles need to be locked at the end of the ride. To lock a bicycle, you need to lock the GPS locker on the back of the bicycle by pushing the lever to the lock position and also locking the password locker on the bicycle to a sturdy object, such as a bicycle rack or lamp post. Please scramble the number after locking. The rider can be charged up to 300,000 AMD for any lost or damaged bicycles. Please read our Terms and Conditions for more details at https://yerevanride.am/tac.html.

12. Where can I park the bicycle?

Please do not park the bicycle in private areas and please lock it to a sturdy object, such as a bicycle rach or lamp post. Park the bicycle in public areas that do not hinder pedestrians. We have parking locations in our app where you can either lock your bicycle to or areas where you can find bicycles. Click on a bicycle station to see if there are any available bicycles or parking spots.

13. What if the bicycle is stolen while I am using it?

If a bicycle is stolen due to rider negligence, the rider can be charged up to 300,000 AMD. Please read our Terms and Conditions for more details at https://yerevanride.am/tac.html.

14. What are the bicycle stations on the mobile app?

These are locations that you can either lock your bicycle to or areas where you can find bicycles. Click on a bicycle station to see if there are any available bicycles or parking spots.

15. Can I give the bicycle to my friend after unlocking it?

No, your membership plan and bicycle are meant for your use only.

16. Safety rules (helmets, etc.)?

We ask that you obey all laws and regulations when riding a bicycle in Yerevan. Here are a couple of rules to follow:
1) Wear a properly fitted helmet
2) Check the bicycle before riding – make sure the breaks work, lights are functioning, and the seat is adjusted to the right height
3) Watch and avoid road hazards, such as potholes
4) Obey all traffic laws, such as stopping at red lights
5) Watch out for parked cars since doors can open unexpectedly
6) Ride predictably. For example, riding in a straight line
7) Look and signal before turning
8) Ride with the traffic flow, ride on the same side as vehicles going in the same direction (never against the traffic flow)

17. I want to buy a bicycle! Where can I get one?

Great! We recommend buying one from City Bike Armenia (www.facebook.com/citybikearmenia).

18. Who maintains the bicycles?

The bicycles are maintained by Velvioo in partnership with City Bike Armenia (www.facebook.com/citybikearmenia).

19. Are the bicycles solar powered?

Yes! We are hoping to make YerevanRide as environmentally conscious as possible. Our GPS bicycle lockers are powered by a solar panel in the front basket of the bicycle.

20. What is stopping people from stealing the bicycles?

Our bicycles have multiple anti-theft preventions. Many are proprietary methods that we do not wish to disclose. Here are some examples of anti-theft prevention methods we use: first, we use custom-made bolts and screws which make it very difficult to take apart our bicycle. Second, we have GPS lockers attached to the bicycle that can very accurately track down the bicycle’s location. Meaning, if someone does try to steal a bicycle, we can tell local law enforcement and track down the bicycles. Third, we have added a second password locker that people have to tie the bicycle to a sturdy object, such as a bicycle rack or lamp post.

21. Who is YerevanRide’s sponsor?

Though YerevanRide is a private company, we have sponsors help make our bicycle sharing program sustainable. Our main sponsor is the top bank in Armenia, Ameriabank.

22. How do I get my Ameriabank discount?

You can get your Ameriabank CJSC 30% discount automatically by paying with an Ameriabank card when purchasing a membership plan.

Հաճախ տրվող հարցեր

1. Ի՞նչ է հեծանվային շեյրինգը

Հեծանվային շեյրինգը տրանսպորտային նոր եղանակ է, որը Երևանում ապրող քաղաքացիներին առաջարկում է օգտագործել հեծանիվը, որպես փոխադրամիջոց: Հեծանվային շեյրինգ ցանցը նախատեսված է այնպես, որ քաղաքացիները կարողանան հեծանիվ վերցնել և թողնել հանրային այնպիսի վայրերում, ինչպիսիք են, օրինակ, մայթերը։ Ինչպես ցանկացած հասարակական փոխադրամիջոցի դեպքում, այնպես էլ այստեղ՝ հեծանվային ցանցի դեպքում, կշահեն բոլորը, եթե նրան խնամքով վերաբերվեն:

2. Ինչպե՞ս գրանցվել YerevanRide – ից օգտվելու համար

Դուք կարող եք գրանցվել YerevanRide -ում՝ ներբեռնելով հավելվածը iOS -ի և Android - app stores-ներում՝ լրացնելով ձեր անունը, հեռախոսահամարը և էլ. հասցեն նաև անդամագրվելով մեր փաթեթներից որևէ մեկին:

3. Ի՞նչ արժե YerevanRide – ը և ինչքան ժամանակ կարող եմ վարել հեծանիվը

Մենք հուսով ենք YerevanRide-ը հասանելի դարձնել Երևանում ապրող բոլոր քաղաքացիների համար: Դուք կարող եք ձեռք բերել մեկօրյա, եռօրյա, ամսական կամ տարեկան փաթեթներ: Մեկօրյա (24ժամ) փաթեթի արժեքն է 1,000 դր, եռօրյա (72 ժամ) փաթեթն արժե 2,000 դր, ամսական անդամակցությունը՝ 9,000 դր և տարեկան անդամակցության արժեքն է 49,000 դր: Լրացուցիչ տեղեկություններ կարող եք գտնել այստեղ՝ https://yerevanride.am/pricing.html Մեկօրյա և եռօրյա փաթեթներում կարող եք օգտվել 45 րոպեանոց անսահմանափակ երթերից: Ամսական և տարեկան փաթեթներում կարող եք օգտվել 45 րոպե տևողությամբ անսահամանափակ երթերից: Օրինակ՝ ամսական փաթեթի օգտատերը կարող է հեծանվով գնալ տնից աշխատանքի, աշխատանքից որևէ տեղ՝ ճաշելու, հետո աշխատանքից՝ տուն՝ մեկ ամսական գնով, քանի դեռ մեկ երթը չի գերազանցում 45 րոպեն: Երթի տևողության տվյալ սահմանափակումը մեզ թույլ է տալիս վստահ լինել, որ բավարար չափով հեծանիվներ կան ցանցում մեր բոլոր վարորդների համար: Այս կերպ բոլորս կարող ենք օգտվել հանրային հեծանվային շեյրինգ ցանցի առավելություններից: Սահմանված երթի տևողությունը խախտելու դեպքում յուրաքանչյուր 15 րոպեն կգանձվի 300 ՀՀ դրամի չափով: Կարող եք վճարել առցանց՝ քարտով կամ կանխիկ՝ օգտագործելով Երևանում վճարման TelCell տերմինալ:

4. Ինչպե՞ս վճարել YerevanRide – ի ծառայություններից օգտվելիս

Կարեղ եք վճարել առցանց՝ քարտով կամ կանխիկ՝ օգտագործելով Երևանում վճարման TelCell տերմինալ:

5. Ինչու՞ ընտրել YerevanRide - ը

erevanRide -ի թիմը մեծ աշխատանք է տարել, որպեսզի հասկանա որը կարող է լինել Երևանում ապրող քաղաքացիների համար լավագույն այլընտրանքային փոխադրամիջոց, մեքենաներից բացի: Նախ, YerevanRide – ի հեծանիվները զինված են 7 աստիճանի փոխանցման տուփով, որոնք կհեշտացնեն երթերը երևանյան որոշ բարձրադիր տեղանքներում: Երկրորդ կետը՝ մենք կառաջարկենք էլեկտրական հեծանիվներ, որոնք իսկապես կհեշտացնեն Երևանում հեծանվային երթերը: Երրորդ, նրանք, ովքեր չունեն բանկային քարտեր, կարող են վճարել կանխիկ՝ ցանկացած վճարման տերմինալով: Վերջապես, YerevanRide – ի գնացուցակը մշակված է այնպես, որ մուծելով որոշակի գումար որոշակի ժամանակահատվածի համար՝ դուք չեք անհանգստանում, թե որքան կարող եք օգտվել մեր հեծանիվներից:

6. Ու՞մ զանգել կամ մեյլ գրել, երբ խնդիր ունեք

Երբ որևէ խնդիր ունեք, կարող եք զանգահարել +374 94556702 կամ մեյլ գրել մեր էլ. հասցեին՝ info@velvioo.com. Դուք կարող եք նաև օգտագործել մեր կայքի (www.yerevanride.am) կամ բջջային հավելվածի (մենյուի վահանակի ներքևում) chat support-ը: Նաև կարող եք գրել մեզ մեր ֆեյսբուքյան (www.facebook.com/yerevanride) կամ Ինստագրամի էջին:

7. Ո՞վ կարող է օգտվել մեր հեծանիվներից

16 տարեկանից բարձր ցանկացած քաղաքացի

8. Ի՞նչ է Velvioo - ն

Velvioo -ն YerevanRide – ի ետևում գործող կազմակերպություն է, մինչդեռ YerevanRide – ը Երևանում հեծանիվների գործառնության բրենդն է:

9. Ուզում եմ հեծանվաուղիներ ունենալ Երևանում: Ե՞րբ կունենանք հեծանվաուղիներ:

YerevanRide -ի թիմը ակտիվորեն համագործակց ում է Երևանի քաղաքապետարանի հետ՝ կառուցելու անհրաժեշտ ինֆրաստրուկտուրան՝ Երևանում հեծանվաերթերն ավելի ապահով ու հարմար դարձնելու համար: Մենք նաև աշխատում ենք Երևանում համայնքային խմբերի հետ՝ իրականություն դարձնելու ավելի շատ հեծանվաուղիների առկայությունը: YerevanRide -ի թիմը նախատեսում է օգտագործման բոլոր տվյալները փոխանցել քաղաքապետարան՝ նրանց օգնելու որոշել, թե որտեղ պետք է հեծանվաուղիներ կառուցվեն: Հարցեր հեծանվաերթերի վերաբերյալ

10. Ի՞նչ կպատահի, եթե չվերադարձնեմ հեծանիվը

Հեծանիվները պետք է վերադարձնել հանրային վայրեր, օրինակ՝ թողնել մայթերին: Չպետք է տանել որևէ հանրային կամ մասնավոր շենք կամ այնպիսի վայրեր, որտեղ ԳՏՀ ազդանշանները կարող են շատ թույլ լինել: Եթե հեծանիվը չի վերադարձվում 24 ժամվա ընթացքում, վարորդը կարող է տուգանվել 300,000 ՀՀ դրամի չափով: Հավելյալ մանրամասների համար խնդրում ենք կարդալ մեր ընդհանուր օգտագործման կանոնները այստեղ՝ https://yerevanride.am/tac.html.

11. Ի՞նչ կլինի, եթե ես մոռանամ կողպել հեծանիվը երթից հետո

Բոլոր հեծանիվները պետք է կողպել երթն ավարտելուց հետո: Հեծանիվը կողպելու համար պետք է փակել հեծանվի հետնամասում գտնվող ԳՏՀ կողպեքը, նաև փակել երկրորդ (գաղտնաբառով կողպեքը)՝ խառնելով գաղտնաբառը, հենելով հեծանիվը որևէ ամուր առարկայի, օրինակ՝ հեծանվակայանին կամ փողացային լամպի սյանը: Եթե հեծանիվը չի վերադարձվում 24 ժամվա ընթացքում, վարորդը կարող է տուգանվել 300,000 ՀՀ դրամի չափով: Հավելյալ մանրամասների համար խնդրում ենք կարդալ մեր ընդհանուր օգտագործման կանոնները այստեղ՝ https://yerevanride.am/tac.html.

12. Որտե՞ղ կարող եմ կայանել հեծանիվը

Խնդրում ենք չկայանել հեծանիվը մասնավոր տարածքում, նաև պետք է կողպել այն՝ հենելով որևէ ամուր առարկայի, օրինակ՝ հեծանվակայանին կամ փողացային լամպի սյանը: Կայանեք հեծանիվը հանրային այնպիսի վայրերում, որտեղ չեն խանգարի հետիոտներին: Մեր բջջային հավելվածում ունենք կայանատեղիներ, որտեղ կարող եք կողպել հեծանիվը կամ գտնել այն վարելու համար: Սեղմեք հեծանվակայանատեղիի վրա, որպեսզի տեսնեք ազատ հեծանիվները կամ կայանատեղիները:

13. Իսկ եթե ես օգտագործում եմ գողացված հեծանի՞վ:

Եթե հեծանիվը գողացված է վարորդի անփութության պատճառով, վարորդը կտուգանվի 300,000 ՀՀ դրամի չափով: Հավելյալ մանրամասների համար խնդրում ենք կարդալ մեր ընդհանուր օգտագործման կանոնները այստեղ՝ https://yerevanride.am/tac.html.

14. Որո՞նք են հեծանվային կայանատեղիները բջջային հավելվածում

Հավելվածում նշված են այն վայրերը, որտեղ կարող եք կողպել ձեր հեծանիվը կամ գտնել հեծանիվներ: Սեղմեք կայանատեղիների վրա, որպեսզի տեսնեք ազատ հեծանիվները կամ կայանատեղիները:

15. Կարո՞ղ եմ հեծանիվը տալ ընկերոջս այն բացելուց հետո

Ոչ, ձեր անդամակցության փաթեթը կամ հեծանիվը միայն դուք պետք է օգտագործեք:

16. Ապահով երթ (սաղավարտ, և այլն)

Խնդրում ենք ձեզ հետևել բոլոր օրենքներին ու կանոններին՝ Երևանում հեծանիվ վարելիս:Մի քանի կաննոններ, որ հարկավոր է հետևել՝
1) Կրել սաղավարտ
2) Երթը սկսելուց առաջ ստուգել հեծանիվը, համզվել, որ արգելակներն ու լույսերն աշխատում են, նստատեղը կարգավորված է ճիշտ բարձրության վրա
3) Նայել և խուսափել ճանապարհային վտանգներից, ինչպիսիք են փոսերը
4) Հետևել երթևեկության բոլոր կանոններին, ինչպիսիք են կարմիր լույսերը
5) Ուշադիր լինել կայանած մեքենաներին, քանի որ դռները կարող են անսպասելիորեն բացվել
6) Վարել կանխատեսելիորեն, օրինակ՝ ուղիղ գծում
7) Նայել և ազդանաշան տալ՝ նախքան շրջվելը
8) Վարել երթևեկությանը համընթաց, նույն կողմով, ինչ մեքենաները (երբեք երթևեկությանը հակառակ)

17. Ուզում եմ գնել հեծանիվ: Որտե՞ղ կարող եմ այն ձեռք բերել:

Հիանալի է: Խորհուրդ ենք տալիս ձեզ այն գնել City Bike Armenia խանութից (www.facebook.com/citybikearmenia). Հարցեր հեծանվի վերաբերյալ

18. Ո՞վ է պահում հեծանիվները:

Հեծանիվները պահվում են Velvioo-ում՝ City Bike Armenia – ի հետ համագործակցությամբ (www.facebook.com/citybikearmenia)

19. Արդյո՞ք հեծանիվները հզորացվում են արևային համակարգով

Այո! Մենք հուսեվ ենք դարձնել YerevanRide-ը հնարավորինս էկոլոգիապես գիտակից համակարգ: Մեր ԳՏՀ կողպեքները հզորացված են արևային վահանակներով, որոնք գտնվում են հեծանվի դիմացի զամբյուղում:

20. Ի՞նչն է խանգարում մարդկանց գողանալ հեծանիվները

Մեր հեծանիվները զինված են բազմաթիվ հակաառևանգման սարքերով: Դրանցից շատերը գույքային մեթոդներ են, որոնք չէինք ցանկանա բացահայտել այստեղ: Նշենք հակաառևանգման մի քանի մեթոդներ, որոնք մենք օգտագործում ենք: Առաջինը՝ մենք օգտագործում ենք պատվերով հաստոցներ և պտուտակներ, որոնք շատ դժվարացնում են մեր հեծանիվը վերցնելը: Երկրորդ՝ հեծանվին կցված մեր ԳՏՀ կողպեքները հստակորեն հետևում են մեր հեծանիվների գտնվելու վայրերը: Սա նշանակում է, եթե որևէ մեկը փորձի գողանալ հեծանիվը, մենք կարող ենք դիմել տեղական իրավապահներին և հետևել հեծանիվները: Երրորդ՝ մենք ավելացրել ենք երկրորդ կողպեք (գաղտնաբառով կողպեք), պետք է հեծանիվը հենել ամուր առարկայի, օրինակ՝ հեծանվակայանին կամ փողացային լամպի սյանը: Ամերիաբանկի վերաբերյալ հարցեր

21. Ո՞վ է YerevanRide-ի հովանավորը

Չնայած YerevanRide – ը մասնավոր կազամկերպություն է, մենք ունենք հովանավորների աջակցությունը՝ հեծանվային շեյրինգ ծրագիրն ավելի կայուն դարձնելու համար:

22. Ինչպե՞ս կարող եմ ձեռք բերել Ամերիաբանկի իմ զեղչը

Դուք կարող եք ձեռք բերել Ամերիաբանկի ձեր 30% զեղչը՝ ավտոմատ կերպով, վճարելով Ամերիաբանկի քարտով, անդամավճար ստանալու ժամանակ: